GDPR

Fotomat Foto

Fotomat Foto

Radi by sme Vás informovali, že na základe Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov, alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation), Štúdio Škerák aj naďalej chráni osobné údaje svojich klientov.

Rešpektujeme súkromie všetkých osôb, s ktorými sme v kontakte a ochrana Vášho súkromia je našou prioritou. Je pre nás dôležité, aby každá dotknutá osoba chápala, ktoré osobné údaje o nej spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vám odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovávaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Martin Littmann – Štúdio Škerák.

Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje, ak ste súčasným alebo potenciálnym klientom, dodávateľom alebo ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k Vašim osobným údajom.

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo spolupracovník. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Ak nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, môžete tak urobiť odoslaním správy na studio@skerak.sk, alebo prostredníctvom pošty na adresu Štúdio Škerák, Krajná 76, 93101  Šamorín.

 

I. Kto je Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je firma Martin Littmann – Štúdio Škerák, Krajná 76, 93101  Šamorín, IČO: 40014053. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

 

II. Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovávania obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-mail: studio@skerak.sk alebo telefonicky 0903-417311

 

III. Prehlásenie

Prehlasujeme,  že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.

Plníme si podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovávania osobných údajov.

Umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

IV. Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcích dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, číslo účtu, príp. telefónne číslo nutne potrebujeme k plneniu zmluvy, t.j. dodanie objednaného tovaru či služby.

Vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie informačných e-mailov
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznamov. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 2 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 7 rokov od jeho udelenia. Súhlas mi vyjadríte tzv. Double opt-in potvrdením. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Fotografická dokumentácia, referencie
Len na základe vášho súhlasu môžem použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na svojich stránkach, a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Fotografovanie vo Fotokaravane alebo v našom Fotoboxe je čisto dobrovoľné. Pokiaľ si urobíte fotografiu, táto sa môže zobraziť na našej Facebookovej stránke len s Vašim súhlasom, ktorý udeľujete ihneď po odfotení sa kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ na obrazovke. Fotografie bez tohoto súhlasu sa nikde nezverejňujú.

Všetky fotografie z fotoboxu dostáva objednávateľ Fotokaravanu prípadne fotoboxu na digitálnom nosiči (DVD, USB a pod.)

Objednávateľ fotoreportáže alebo videozáznamu je povinný informovať svojich hostí o tom, že z akcie sa vyrába obrazový, prípadne zvukovo-obrazový záznam.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 

V. Cookies

Naše webové stránky je možné prechádzať v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies na našich stránkach nieje povolené.

 

VI. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, a teda:

Zabezpečeným prístupom do našich počítačov a tabletu (zabezpečené heslom).

Zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).

Zabezpečeným prístupom do aplikácií na rozosielanie e-mailov (zabezpečené menom a heslom).

Zabezpečeným prístupom do účtovných systémov (zabezpečené menom a heslom).

Šifrovanou komunikáciou na našich weboch (platný certifikát https).

Pravidelnou aktualizáciou softwaru a antivírovým programom

Bezpečne uzamknutou prevádzkarňou (zabezpečené uzamykateľnými dverami).

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

VII. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom nemá okrem nás (Martin Littmann a Ingrid Littmannová) nikto iný prístup.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť:

Ing. Katarína Rumanová, Vajnorská 41, 90025 Chorvátsky Grob, IČO 32188005 – Vedenie účtovníctva
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36 631 124, IČ DPH SK 2021879959

Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca aj ako spracovateľ, môžeme sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri fungovaní aplikácií potrebných k fungovaniu webu a podporných aplikácií alebo sa podieľajú na chode môjho podnikania.

Iným subjektom je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.

Uisťujeme vás, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba a aktuálnych spolupracovníkov.

Vaše údaje nebudeme poskytovať do tretích zemí. Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

VIII. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu:studio@skerak.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 15 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávam nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazat alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)

Právo na prenositeľnosť: Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovej čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujeme aspoň 20 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaný zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov:

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných ponúk, E-maily s inšpiráciou, článkami či produktami a službami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

 

IX. Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 20.5.2018.

 

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Martin Littmann a Ingrid Littmannová

Štúdio ŠkerákBest Nike Sneakers | Yeezy Boost 350 Trainers